Updated wrz 06, 2023

PAKIET PREMIUM

Zakres usług

Prowadzenie księgowości Wspólnot Mieszkaniowych (WM) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

 • dostęp do rachunków bankowych WM, pobieranie wyciągów bankowych i księgowanie wszystkich transakcji
 • otwieranie i likwidowanie rachunków bankowych na potrzeby prowadzenia finansów WM – na podstawie odrębnego pełnomocnictwa
 • księgowanie i opłacanie w banku faktur kosztowych wspólnoty zaakceptowanych przez Zarządcę
 • prowadzenie naliczeń i aktualizacja danych właścicieli
 • wystawianie wymiarów opłat
 • generowanie książeczek opłat
 • naliczanie i wystawienie faktur z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej
 • rozliczenia mediów dwa / cztery razy w roku
 • sporządzanie i wysyłanie rocznych deklaracji CIT na podstawie pełnomocnictwa UPL
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • kwartalne zestawienie obrotów i sald wysyłane Zarządcy, z wyszczególnieniem informacji na temat sald dostawców, mieszkańców, oraz kwartalne zestawienie przychodów i kosztów
 • windykacja należności, w tym przygotowanie dokumentacji finansowej na potrzeby dochodzenia należności przysługujących WM w postępowaniach sądowych
 • naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat
 • przygotowanie wezwań do zapłaty raz na kwartał
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu
 • wnoszenie opłat należnych od WM tytułem podatków i innych obowiązków publicznoprawnych
 • obsługa kadrowo-płacowa w zakresie naliczania wynagrodzeń pracowników WM, wynagrodzeń zarządu WM, umów zlecenia, naliczanie ZUS, deklaracje PIT, deklaracje ZUS
 • dostęp do internetowej Strefy Klienta dla Zarządcy i zarządu WM – podgląd indywidualnego konta mieszkańca
 • dostęp do internetowej Strefy Klienta dla mieszkańców
 • dostęp do systemu dla Zarządcy
 • kontakt telefoniczny i online dla Zarządcy, zarządu WM z księgową w godzinach pracy księgowości
 • kontakt telefoniczny mieszkańców z księgową w godzinach 11.00 – 15.00

Dodatkowe usługi płatne wg odrębnego cennika