Updated lut 03, 2023

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Dom-Best sp. z o.o.

z dnia 03-02-2023

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm) [___], zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Lublinie wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1.       Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

a)       Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

b)       Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie dombest.pl

c)        Usługodawca – Dom-Best spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej nr 2, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Numer KRS: 0000057387, NIP: 8512703950, REGON: 81208549100000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.

d)       Usługobiorca – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie.

e)       Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.-

f)        Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, korzystająca z Serwisu, gdy korzystanie z tej Serwisu nie ma dla takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

g)       Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług droga elektroniczną Dom-Best sp. z o.o.

2.       Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresami: www.domebst.pl.

3.       Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie www.dombest.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1.         Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty Usługodawcy oraz udostępnieniu materiałów informacyjnych.

2.         Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz warunki zawarcia, rozwiązania umowy o świadczenie tych usług, a także zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu.

3.         Umowa o dostęp do Serwisu zostaje zawarta na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zawarta zostaje na czas nieoznaczony, z chwilą wywołania w oknie przeglądarki adresu URL Serwisu przez Usługobiorcę, a rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Usługobiorcę.

4.         Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu również inne usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:

a)       Usługa „Newsletter”,

b)       Usługa „Skontaktuj się z nami”

5.          Usługobiorca może w dowolnym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie usług opisaną w Regulaminie, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

Rozdział 3 „Newsletter”

1.       „Newsletter” jest elektroniczną usługą świadczoną przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie treści zawierających informacje o produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach.

2.         Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3.         Zamówienie „Newslettera” następuje poprzez wykonanie następujących czynności:

a)       uzupełnienie przez Usługobiorcę formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu co najmniej w zakresie adresu e-mail; wpisany adres e-mail musi należeć do osoby zamawiającej usługę; niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących zamówienia.

b)       odznaczenie checbox’a dotyczącego akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności;

c)        wciśnięcie przycisku „Zapisz się”.

4.         Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny lub numer telefonu.

5.         Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z otrzymywania „Newslettera” informując o tym Usługodawcę w dowolnej formie – np. pisemnie, telefonicznie, pocztą e-mail lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej będącej „Newsletter”. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą  Usługi „Newsletter”.

6.         Zakres danych potrzebnych do skorzystania z usługi “Newsletter” określa Polityka prywatności”  dostępna pod adresem : DomBest | Polityka prywatności – DomBest.

Rozdział 4 „Skontaktuj się z nami”

1.         „Skontaktuj się z nami” jest usługą świadczoną przez Usługodawcę umożliwiającą Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem dedykowanego okna w Serwisie i uzyskania od Usługodawcy informacji w zakresie objętym zapytaniem Usługobiorcy.

2.         Zamówienie odpowiedzi na zapytanie Usługobiorcy w ramach Usługi „Skontaktuj się z nami” następuje poprzez wykonanie następujących czynności:

a)       uzupełnienie przez Usługobiorcę formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu pod adresem: [https://dombest.pl/kontakt/  co najmniej w zakresie adresu e-mail;

b)       zaznaczenie checbox’a dotyczącego akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności;

c)        wciśnięcie przycisku „Wysłać”

3.         W sytuacji, gdy zapytanie Usługobiorcy, o którym mowa w ust.1 obejmować będzie zamówienie informacji handlowej, wykonanie czynności o których mowa w ust. 2 traktowane będzie jak zgoda na otrzymanie od Usługodawcy informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie objętym tym zapytaniem.

4.         Zakres danych potrzebnych do skorzystania z usługi “Skontaktuj się z nami” określa Polityka prywatności”  dostępna pod adresem DomBest | Polityka prywatności – DomBest.

Rozdział 5„Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną”

1.         Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.         Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3.         Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy i udostępnionych usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

4.         Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:

a)          nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b)          działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,

c)           korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,

d)          udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym,

e)          dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.         Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy informatyczne Usługodawcy z naruszeniem ust. 4 pkt e) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.

6.         Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.

7.         Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.

8.         Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do systemów teleinformatycznych Usługodawcy. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.

9.         Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.

10.      W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

11.      Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:

a)       informacje te publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;

b)       ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

c)        uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca.

Rozdział 6 „Reklamacje”

1.       Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [____].

2.       Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.

3.       Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4.       Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

5.       Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Usługobiorca będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z usługodawcą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi stronę internetową przeznaczoną do obsługi Konsumentów zamieszkujących na terenie Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział 7 „Wymagania techniczne”

1.         Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Usługodawcy:

a)       komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do:

·         do poczty elektronicznej;

·         Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;

b)       włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.       W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka co najmniej w wersjach: Internet Explorer 11.0, Chrome 34, Safari 14.1, FireFox 29, Egde 91 lub wyższej.

3.       W Serwisie mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS.

4.       Strona zawiera dokumenty PDF, których otwarcie może być wymagane zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania (np. Adobe®Reader).

5.       Dane przesyłane przy użyciu formularzy są chronione poprzez zastosowanie protokołu Secure Socket Layer (SSL).

6.       Korzystanie z Serwisie wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

1.         W celu uchylenia zagrożeń związanych z zainfekowaniem systemu informatycznego, Usługodawca rekomenduje zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany.

2.         Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

3.         Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

Rozdział 8  „Dane osobowe”.

Dane osobowe Usługobiorców korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, dostępnej w zakładce „Prywatność”, do której link zamieszczony został w stopce Serwisu.

Rozdział 9 „Zmiany Regulaminu”.

1.         Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Usługobiorcą z ważnych przyczyn, w tym w szczególności:

a)       zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Usługodawcę obowiązek modyfikacji tej treści w określonym zakresie;

b)       wydanie przez organy administracji publicznej, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, zobowiązań, zaleceń, rekomendacji lub aktów, w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Usługodawcę obowiązek modyfikacji tej treści w określonym zakresie;

c)        wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu skutkujące koniecznością zmiany Regulaminu w zakresie dotyczącym  nowych funkcjonalności;

d)       wydanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Usługodawcę mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego klienta Usługodawcy będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą proponowana zmiana jest na korzyść takiego klienta;

e)       konieczna jest zmiana Regulaminu, aby przeciwdziałać bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami.

f)        W Regulaminie konieczne jest wprowadzenie nieznacznych zmiany, takie jak poprawki stylistyczne lub gramatyczne, przeformułowanie zdania lub klauzuli, wprowadzenie rozdziałów dla jasności, przedstawienie przykładów artykułów oraz inne zmiany, które nie zmniejszają ani nie ograniczają praw Usługobiorcy oraz nie zwiększają jego odpowiedzialności i nie pogarszają jego pozycji i są konieczne przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców – w zakresie koniecznym do tego celu.

2.         Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez publikacje w Serwisie lub przez udostępniony adres e-mail. Powiadomienie obejmować będzie treści planowanej zmiany Regulaminu, datę wejścia zmiany w życie oraz jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

Rozdział 10 „Postanowienia końcowe”.

 1.     O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy zawartej między Usługobiorcą a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2.     Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z realizacji warunków Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji. Jeżeli strony nie rozwiążą sporu polubownie, spór podlega rozstrzygnięciu na drodze sądowej wg właściwości ogólnej.

3.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.