Updated lut 03, 2023

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

wersja 1.0 z  dnia 03-02-2023

1. Wstęp

Dom-Best spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej nr 2, dalej jako: Administrator lub Spółka informuje Cię, iż w prowadzonym przez nią Serwisie dba o prywatność jego Usługobiorców.

Niezależnie od niniejszego dokumentu, zwanego dalej Polityką lub Polityką prywatności przygotowaliśmy odrębny dokument pod nazwą Polityka cookies , zawierający informacje skierowane do Usługobiorców na temat tego, jakie dane będą zapisywane na urządzeniach, z których korzystają Usługobiorcy, w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu ewentualnie do jakich danych zapisanych uprzednio na ich urządzeniach w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator będzie miał dostęp przy następnej wizycie Usługobiorcy w domenie dombest.pl.

Z uwagi na obowiązujące przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i przyjęcie ich do wiadomości.

Pojęcia pisane wielką literą oraz skróty mają znaczenia, jakie nadaje im Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Dom-Best sp. z o.o. 

2. Dane Administratora, Inspektora Ochrony Danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy Cię, że w Serwisie co do zasady cele i sposoby przetwarzania danych osobowych ustala:

Dom-Best sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Numer KRS: 0000057387, NIP: 8512703950, REGON: 81208549100000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł..

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych –  kontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych –

Panem Andrzejem Ryrzem, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod.dombest@auraco.pl  lub jego zastępcą Panem Łukaszem Onysykiem

3. Środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych zbieranych w Serwisie

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ma u nas priorytet. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ich  ochrony przed niezamierzoną utratą i niewłaściwym wykorzystaniem.

3.1. Środki organizacyjne

Nasi pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych są obowiązani do zapewnienia poufności. Są też imiennie upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, do których mają dostęp w związku z wykonywaną dla Administratora pracą. Po zmianie zakresu zadań pracownika, na takie, które nie wymagają dostępu do Twoich danych, a w każdym przypadku, w chwili rozwiązania umowy o pracę z nami – dostęp do Twoich danych jest mu odbierany.

  3.2. Środki techniczne

Twoje dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej; na przykład przy komunikacji z Twoją przeglądarką internetową posługujemy się SSL (Secure Sockets Layer). Na Twojej przeglądarce wyświetli się symbol przedstawiający kłódkę, abyś widział(a), kiedy ustanowione zostało połączenie SSL. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane.

  3.3. Przeglądy

Administrator okresowo prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane przez niego w sposób bezpieczny i w miarę potrzeb są dostosowywane do nowych standardów technologicznych. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

4. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

  4.1. Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

W ramach Serwisu oferujemy możliwość skorzystania z następujących usług szczegółowo opisanych w Regulaminie

   4.1.1. usługę przeglądania przez Usługobiorcy materiałów zamieszczonych w Serwisie (otwarcie Serwisu z adresu w sieci Internet pod domeną dombest.pl)

  4.1.2.  usługę zamówienia Newslettera

    4.1.3. usługę zgłoszenia pytań lub żądania informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego – „Skontaktuj się z nami”

4.2.        Zapobieganie nadużyciom oraz ich wykrywanie

Zapobieganie nadużyciom oraz ich wykrywanie dla ochrony bezpieczeństwa naszych systemów i sieci.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych

5.1. Zawarcie umowy

Co do zasady zawarcie i wykonanie umów na realizację usług świadczonych przez nas za pośrednictwem Serwisu nie wymaga Twojej zgody. Przyjmujemy, że jeśli chcesz zamówić usługę, np. poprzez zadanie nam pytania za pośrednictwem formularza „Skontaktuj się z nami” to jesteś świadomy, że bez podania przez Ciebie niezbędnych nam danych (o czym piszemy dalej) nie będziemy mogli zrealizować danej usługi. Zatem co do zasady potrzebujemy wtedy Twoich danych, aby wykonać umowę, a zatem dane są nam niezbędne do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Podobnie  w przypadku, gdy chcesz skorzystać z przeglądania naszego Serwisu (Umowa o dostęp do Serwisu). W takich przypadkach nie potrzebujemy od Ciebie, żebyś podawał nam dane, ale pewne informacje są zbierane na Twój temat w plikach cookies, niezbędne, abyś mógł korzystać z treści zawartych w Serwisie. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce cookies.

5.2. Zgoda

W pewnych wypadkach, wskazanych poniżej musimy mieć Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na świadczenie pewnych usług, ponieważ o taką zgodę nakazują nam wystąpić odpowiednie przepisy prawa. Przewidujemy cztery takie przypadki:

    5.2.1.  subskrypcja Newslettera zawierającego informacji handlową

  5.3. Prawnie uzasadniony interes

Ponadto dane osobowe przetwarzane będą również dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa działania naszego Serwisu i informacji zbieranych przy jego wykorzystaniu (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Nie potrzebujemy wtedy Twojej zgody i nie jest to przedmiotem naszych usług dla Ciebie. Chronimy po prostu swoje interesy dbając o bezpieczeństwo działania Serwisu.

6. Zakres zbieranych danych

6.1. Dla potrzeb świadczenie usług drogą elektroniczną

Będziemy żądać tylko tych danych, które są nam niezbędne dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie.

    6.1.1. zapoznanie się z treści Serwisu

Zbieramy dane w tzw. funkcjonalnych plikach cookies dla których istnieje oddzielna Polityka  cookies, w której możesz zapoznać się jakie pliki i na jak długo instalujemy na urządzeniach, za pomocą których korzystasz z Serwisu

6.1.2. wysyłka Newslettera

dane, które musisz podać to: adres poczty elektronicznej  – (bo musimy znać adres, na który mamy Ci wysłać informację).

6.1.3. wypełnienie formularza kontaktowego – usługa „Skontaktuj się z nami”

dane, które musisz podać to:

adres poczty elektronicznej  – (bo musimy znać adres, na który mamy Ci wysłać odpowiedź).

możesz podać nam ponadto swoje imię i nazwisko, nazwę firmy oraz numer telefonu, ale nie są to dane niezbędne do wysłania danych przez formularz kontaktowy.

6.2. Zapobieganie nadużyciom

W związku z realizacją naszych celów polegających na zapobieganiu nadużyciom w Serwisie oraz w celu poprawnego wyświetlenia Ci treści Serwisu są o Tobie zbierane i przechowywane w logach serwera Serwisu następujące dane eksploatacyjne :

  1. adres IP podsieci z której się łączysz
  2. dostęp do Serwisu (data, godzina)
  3. metoda żądania danych (POST lub GET) – czym różnią się te dwie metody znajdziesz pod adresem https://pl.wikibooks.org/wiki/HTML/Formularze
  4. stosowana przez Ciebie przeglądarka oraz jej wersja
  5. używany przez Ciebie system operacyjny
  6. dostawca usług internetowych, z którego korzystasz

 7. Okres przechowywania i przebieg usuwania danych osobowych

7.1. Zasada ogólna

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem.

7.2. Dane potrzebne do świadczenia usług drogą elektroniczną

Co do zasady dane przetwarzane dla potrzeb realizacji Usług są przetwarzane tak długo, jak długo z nich korzystasz

Jeśli skorzystasz z:

7.2.1. usługa przeglądania treści Serwisu

jedyne dane o Tobie będę zapisywane w tzw. ciasteczkach niezbędnych, o których więcej piszemy w Polityce cookies, są przechowywane przez nas przez czas w jakim korzystasz z naszego Serwisu w danej sesji. Oznacza to, że po zamknięciu przeglądarki pliki te są usuwane.

7.2.2. usługa zamawiania Newslettera

dane potrzebne do wysyłki newslettera będziemy przechowywać tak długo dopóki nie wycofasz swojej zgody. Wycofać zgodę możesz pisząc do nas na adres iod.dombest@auraco.pl  lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

7.2.3. usługa zgłoszenia pytań, skarg, wniosków za pośrednictwem Formularza kontaktowego

dane zebrane w związku z wykorzystaniem Formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 lat od chwili udzielenia Ci odpowiedzi.

7.3. Dane potrzebne do zapobiegania nadużyciom w Serwisie

Dane przetwarzane dla potrzeb zapobiegania nadużyciom w Serwisie będą przechowywane przez okres do 183 dni od chwili ich pozyskania.

.

8. Przekazywanie danych

8.1. Przekazywanie danych do naszych podwykonawców

Przy przekazywaniu danych osobowych Usługobiorców do naszych podwykonawców, zapewniamy, aby poziom bezpieczeństwa był zawsze możliwie najwyższy, dlatego też Twoje dane przekazywane są jedynie starannie dobranym wcześniej i związanymi zobowiązaniami wynikającymi z umów firmom serwisowym i partnerskim. Są to następujące podmioty:

    8.1.1. Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Dane do których uzyskują pracownicy Zespołu Zarządców Nieruchomości sp. z o.o. to dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie (dane zapisane w logach). Osoby te dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu oraz aktualizują jego treść zgodnie z naszymi wytycznym. Poza tym nie mają co do zasady dostępu do danych, które podajesz nam, żeby skorzystać z usługi zamówienia Newslettera oraz wysłania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.

8.2. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady przekazujemy Twoje dane podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa.

8.3. Przekazywanie danych stronom trzecim, za które nie ponosimy odpowiedzialności

8.3.1. Organy administracji publicznej

Możemy przekazywać Twoje dane osobom, organom administracji publicznej, sądom lub organom powołanym do ścigania przestępstw lub czynów zabronionych, jeżeli wymaga tego od nas prawo (np. na podstawie decyzji wydanego przez organ administracji publicznej lub  orzeczenia sądu lub innego organu powołanego do ścigania czynów zabronionych), lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia naszych praw oraz interesów).

8.3.2. Platformy społecznościowe

Dom-Best jest aktywny na portalach społecznościowych dostępnych w Internecie.

Korzystając z naszego Serwisu możesz przenieść się klikając w odpowiedni link na naszą stronę Facebook, Instagram oraz LinkedIn

Platformy te mają swoje własne polityki prywatności oraz polityki cookies, na którymi nie sprawujemy kontroli.

W przypadku następujących platform społecznościowych do których linki znajdzie w Serwisie polityki prywatności umieszczone są pod następującymi adresami

Facebook                    https://www.facebook.com/about/basics

Instagram https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

LinkedIn                      https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

9. Uprawnienia Usługobiorcy

RODO przyznaje Usługobiorcom Serwisu zbiór uprawnień pozwalających kontrolować im przestrzegania zasad ochrony ich danych przez Administratora.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw nieodpłatnie, po prostu prześlij nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości:

– mejlem: iod.dombest@auraco.pl

– pocztą na adres: Dom-Best sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcji na Twoje zapytanie.

  9.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Masz prawo domagać się od nas informacji o warunkach, na jakich są przetwarzane Twoje dane osobowe.

9.2. Prawo dostępu do danych

Niezależnie od prawa do informacji o warunkach na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo dostępu do Tych danych, w tym uzyskania ich kopii. Uzyskanie kopii jest bezpłatne, chyba że wystąpisz o kopię swoich danych ponownie. W takim wypadku poprosimy Cię o uiszczenie opłaty w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów nakładu czasu pracy potrzebnych do jej przygotowania.

9.3. Prawo do sprostowania

Masz prawo domagać się niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat.

9.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo domagać się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne, ale Ty nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte, a wymagasz ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub jeżeli przedstawiłeś/łaś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

9.5. Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

  9.6. Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś/łaś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

9.7. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam przez Ciebie danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

9.8. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z naszych lub stronę trzecią prawnie uzasadnionych interesów (art. 6, ust. 1, lit. f RODO) masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

9.9. Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Mamy nadzieję, że rozumiesz, iż z przyczyn technicznych, przetworzenie Twojego wycofania zgody może wymagać pewnego czasu, oraz że możesz nadal przez taki okres otrzymywać od nas wiadomości. W celu cofnięcia zgody Użytkownik może też wysłać maila na adres poprzez formularz kontaktowy 

9.10. Prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli taka decyzja wywołuje u Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Informujemy Cię, że taka sytuacja nie ma obecnie miejsca.

9.11. Prawo do złożenia zażalenia do organu regulacyjnego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do organu regulacyjnego.

W tych sprawach kontaktuj się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00
kancelaria@uodo.gov.pl
Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–14.00

10. Linki do stron internetowych innych firm

Nasz Serwis zawiera linki do stron internetowych innych firm. Nie odpowiadamy za środki przedsięwzięte dla zapewnienia bezpieczeństwa danych na innych witrynach dostępnych przez te linki. Prosimy o zasięgnięcie informacji poprzez te witryny zewnętrzne odnośnie do obowiązujących na nich odnośnych polityk prywatności.

Dom-Best jest aktywny na portalach społecznościowych dostępnych w Internecie.
Korzystając z naszego Serwisu możesz przenieść się klikając w odpowiedni link na naszą stronę na Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Więcej piszemy o tym w rozdziale Platformy społecznościowe

11. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 03-02-2023