Updated kwi 12, 2024

Klauzula

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

spółka Dom-Best sp. z o.o., ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin (zwana dalej jak „Spółka”), uprzejmie informuje, że ochrona danych osobowych, którymi administruje jest dla niej sprawą ważną i przykłada do tego potrzebną uwagę.

Nakazuje nam tę ochronę rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), zwane dalej „RODO” oraz przepisy dotyczące ograniczania wysyłania informacji handlowej oraz korzystania z automatycznych systemów wywołujących.

Przedstawiamy Pani/Panu tę informację ponieważ zależy nam na zachowaniu Pani/Pana praw i wolności, w tym wolności do informacyjnego samookreślenia (unikanie SPAMU).

Przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, nakazują nam m.in., aby przetwarzanie danych osobowych miało odpowiednią podstawę prawną (żeby wykorzystanie danych było legalne).

W związku z tym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją oraz podjęcie decyzji co do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Spółki.

Chcemy zachęcić Pana/Panią do skorzystania z naszych usług, które są przedmiotem działalności Dom-Best sp. z o.o.

W celu umożliwienia nam przekazywania naszej oferty drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem rozmów telefonicznych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą zgody, oraz w razie jej akceptacji podanie w przeznaczonym do tego miejscu adresu poczty elektronicznej

Klauzula informacyjne z art. 13 RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  Cele marketingowe i promocyjne Dom – Best sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny za ochronę danych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych zbieranych w celach marketingowych i promocyjnych. będzie Dom-Best sp. z o.o., ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin  (dalej Dom – Best sp. z o.o.).

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne do ich zbierania – obowiązek lub dobrowolność podania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dom – Best sp. z o.o. w celach i zakresie wskazanych w wyrażonych przez Panią/Pana zgodach (przesyłanie informacji handlowych lub telemarketing). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody na te cele przetwarzania jest dobrowolne. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Zakres  danych

Mamy zamiar w celach marketingowych przetwarzać następujący zakres danych: imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonu, url przypisany do Pani/Pan profilu użytkownika na portalu LinkedIn

Odbiorcy danych

Dom-Best sp. z o.o. nie zamierza ujawniać Pani/Pana danych osobowych. Choć dostęp do nich mogą mieć również osoby zatrudnione przez naszych dostawców usług IT, którzy oferują nam wsparcie w zakresie zabezpieczenia i utrzymania ciągłości działania zasobów.

Okres przechowywania Pani / Pana dane?

Nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w trybie przewidzianym przepisami RODO. O prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych pisaliśmy powyżej.

Nadzór Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważa Pani/Pan, że, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pod tym adresem znajduje się więcej informacji w jaki sposób złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://archiwum.uodo.gov.pl/pl/83/155

Kontakt

Jeśli Pani / Pan potrzebuje dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce skorzystać z przysługujących Pani / Panu praw, proszę o kontakt z nami:

Inspektor Ochrony Danych . iod.dombest@auraco.pl Dom-Best sp. z o.o., ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin